ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

U heeft het gevoel dat er iets niet klopt? U merkt dat bepaalde zaken op binnen uw bedrijf niet stroken met de werkelijkheid? U heeft vermoedens, maar wil zekerheid?

CE investigations helpt u klaarheid te brengen.


Wij werken uitsluitend met door Binnenlandse Zaken erkende, ervaren privédetectives. Door ons verzamelde bewijzen kunt u dus gebruiken in rechte.

BEDRIJFSSPIONAGE


Uw marktpositie, omzet en reputatie kunnen lijden onder bedrijfsspionage. Het lekken van bedrijfseigen informatie naar concurrenten kan uw bedrijf op korte én lange termijn ernstig schaden. 


Beschermde of bedrijfseigen processen zijn van grote waarde voor uw concurrenten.


Beschikt uw concurrent plots en op onverklaarbare wijze over beschermde informatie betreffende uw bedrijf? Heeft u vermoedens dat iemand binnen uw bedrijf werd benaderd?


Contacteer ons om te bekijken hoe wij u kunnen helpen.

BEDRIJFSDIEFSTAL


De redenen om van de werkgever te stelen zijn zéér divers: een gevoel recht te hebben op een extra, misnoegdheid door een gemiste kans, financiële problemen bij zichzelf of een dierbare, ...


Diefstal van koopwaar, ontvreemden van bedrijfsmiddelen, oude metalen, brandstoffen, diefstal uit de kassa, ...


Diefstal door werknemers kost uw bedrijf mogelijk handen vol geld.


Niet enkel de motivatie van de werknemer is divers; de modus operandi lijkt enkel begrensd door de inventiviteit van de pleger. Een zwakheid in het systeem van interne controle, een onopgemerkte monopoliepositie, een blinde vlek in het vierogenprincipe, ... een gemotiveerde dader weet zwakheden als geen ander te vinden en te exploiteren.


Als werkgever staat u niet machteloos!


Diefstal schendt de vertrouwensband tussen de werkgever en de werknemer en wordt in de regel beschouwd als een ernstige of zwaarwichtige tekortkoming die elke verdere professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Diefstal kan dus een reden zijn voor een ontslag om dringende redenen.


Wij verzamelen in alle discretie de nodige bewijzen. Zo voorkomt u onrust binnen uw bedrijf en reputatieschade. U ontvangt steeds een gedetailleerd eindverslag waarmee u verdere stappen kunt ondernemen.


Merkt u ongebruikelijke tekorten in kasgelden, buitengewone discrepanties bij stocktellingen? Zijn er geruchten dat één van uw werknemers u besteelt? Neem contact met ons op.

CONTROLE TIJDSBESTEDING


U betaalt uw werknemers voor het uitvoeren van de hen toevertrouwde taken. Jammer genoeg wordt het vertrouwen van werkgevers soms geschaadt.


Heeft u twijfels over de tijdsbesteding van een werknemer of vertegenwoordiger? Zijn er ongerijmdheden in activiteitenverslagen of geruchten dat uw werknemer het niet zo nauw neemt met interne afspraken? Daagt uw werknemer of vertegenwoordiger niet op bij klanten?

Dit kan ernstige reputatieschade teweegbrengen.


CE investigations bouwt voor u een dossier op zodat u gepaste actie kunt ondernemen.

FRAUDE


Fraude is een containerbegrip voor een divers aantal bedrieglijke handelingen met het doel een onrechtmatig voordeel te verwerven voor zichzelf of een derde.


Wanneer een werknemer of derde dergelijk onrechtmatig voordeel verwerft, gaat dat natuurlijk ten koste van uw bedrijf.


 • Verslaggevingsfraude om een hogere bonus op te strijken;
 • onrechtmatig gebruik van bedrijfsmiddelen (bv. een bestelwagen, werkmateriaal, storten van afval);
 • gesjoemel met tijdsregistraties;
 • conflicterende belangen;
 • pilferage (doorverkopen van goederen met personeelskorting);
 • sweathearting (het laten stelen door een gekende derde);
 • fraude met offertes;
 • overdreven cadeau's (met voornamelijk eigenbelang als einddoel).
 • etc.


CE investigations heeft ervaring in forensic auditing en doorgedreven kennis van diverse fraudemechanismen. Wij leggen deze voor u bloot, verzamelen de nodige bewijzen en bezorgen u een gedetailleerd eindrapport dat u desgewenst kunt gebruiken in rechte.


Wij kunnen u ook helpen uw beheersmaatregelen te verfijnen om de kans soortgelijke fraudes ook in de toekomst te verminderen.

INTERVIEWEN & ONDERVRAGEN


Wanneer er onduidelijkheid is over een situatie, kan het nuttig zijn verschillende getuigen te interviewen. Getuigen zijn bronnen die verder geen uitstaans hebben met een bepaalde situatie en die, elk vanuit hun standpunt een situatie kunnen beschrijven. Door deze informatie te kruisen kan meestal een waar en getrouw beeld gecreëerd worden van die situatie.


Ook wanneer er reeds materiële bewijzen zijn, kan het nuttig zijn een verdachte hieromtrent te ondervragen. Dit kan belangrijke informatie opleveren omtrent de motivatie, modus operandi, eventuele mededaders, zwakheden in uw beheersmaatregelensysteem.


Veel meer dan een vrijblijvend gesprek.


Het interviewen van getuigen en ondervragen van verdachten is veel meer dan een vrijblijvend gesprek. Dit vergt niet alleen ervaring, de verklaring moet ook helder zijn en geen ruimte laten voor interpretatie.


CE investigations heeft meer dan 20 jaar ervaring in het uitvoeren van ondervragingen en interviews, ook in moeilijke omstandigheden, tegen de achtergrond van een regelgevend kader en in grote bedrijfsomgevingen. Wij zijn vertrouwd met het ondervragen en interviewen van arbeiders tot directeurs.


Onderbouwen van uw zaak.


Na een onderzoek ontvangt u van ons steeds een gedetailleerd eindverslag met bewijsstukken dat u desgewenst kunt gebruiken in rechte. Voor advocaten kan een goed interview of verhoor cruciaal zijn voor het onderbouwen van hun zaak.


Contacteer ons indien u personen wil interviewen of ondervragen. Wij helpen u graag verder.

SCREENING VAN PERSONEN


Indien u een vacature wenst in te vullen, hoopt u natuurlijk een werknemer aan te trekken waarop u kunt vertrouwen en die over de nodige competenties beschikt om invulling te geven aan het takenpakket.


U wil weten of een kandidaat voor een vacature is wie hij verklaart te zijn?

Of hij beschikt over de noodzakelijke diploma's en of het curriculum vitae en de opgegeven referenties kloppen?


Binnen uw bedrijf komt een positie vrij met een aantal verantwoordelijkheden en u heeft een kandidaat op het oog?


In dat geval kunt u beroep op ons doen. Wij onderzoeken of er bepaalde 'red flags' zijn zodat u uw keuze beter kunt onderbouwen. Wij kunnen u helpen met onder andere:


 • Achterhalen van de werkelijke reden van ontslag / vertrek bij een vorige werkgever;
 • controle van de verblijfsplaats en de levensstandaard;
 • de echtheid van diploma's nagaan;
 • nagaan van mandaten in andere ondernemingen;
 • of er sprake is van drank-, drug- en gokverslavingsproblematieken;
 • opzoekingen via sociale media en andere geautomatiseerde bestanden en databanken.


Wij kunnen u helpen in het detecteren van bepaalde inconsistenties.

TERUGHALEN GOEDEREN & VOERTUIGEN


Verhuurde of geleasde goederen en voertuigen worden niet altijd teruggebracht binnen de afgesproken termijn. Wanneer betalingen plots stoppen en uw debiteur alle contact verbreekt, wenst u de goederen of voertuigen te recupereren.


Uw debiteur of de goederen / voertuigen zijn spoorloos verdwenen? CE investigations zorgt voor een grondig onderzoek. Vergroot uw kansen op recuperatie. Contacteer ons.

ZIEKTEVERZUIM


Werknemers die ziek zijn, genieten van een goede bescherming. Niet alle meldingen van ziekte zijn frauduleus. Wanneer een werknemer echter misbruik maakt van dit regime, brengt dit voor uw bedrijf hoge kosten met zich mee. Niet alleen blijft u de werknemer betalen, de werklast komt vaak onterecht op andere werknemers terecht.


"Absenteïsme in 2021 steeg naar het hoogste peil ooit"


Uit een onderzoek van HR dienstenleverancier SD Worx blijkt dat het absenteïsme in 2021 steeg naar het hoogste peil ooit met een verlies van gemiddeld 6,13% werkdagen. (bron: SD Worx)


 • Heeft u een vermoeden dat uw zieke werknemer tijdens zijn ziekteverlof aan het werk is voor andere werkgever?
 • Zijn er indicaties dat uw zieke werknemer tijdens zijn ziekte bijklust in het zwart of een zelfstandige activiteit uitoefent?
 • Voert uw zieke werknemer mogelijk gelijkaardige activiteiten als de uwe uit tijdens zijn ziekte?


Wanneer u vermoedens heeft van frauduleus ziekteverzuim, heeft u nood aan klaarheid. CE investigations kan uw vermoedens discreet bevestigen of weerleggen. Wij verzamelen bewijs dat u eventueel kunt gebruiken voor verdere stappen. Indien er sprake is van misbruik kunt u in alle rust gepaste acties overwegen. Zijn er geen indicaties van misbruik, dan blijft de relatie met uw werknemer ongeschonden en voorkomt u onrust binnen uw bedrijf.

PARTICULIERE DIENSTVERLENING

ALIMENTATIE EN BEZOEKRECHT


Na een scheiding worden allerhande afspraken gemaakt, niet enkel over geld, maar bv. ook over uw kinderen. Niet zelden komt één van de partijen deze afspraken niet of onvolledig na.


U verwacht de toegekende alimentatie te ontvangen. Maar wat als uw ex-partner beweert niet te kunnen betalen? CE investigations kan de financiële toestand van uw ex-partner onderzoeken. Zo kunt u dit bij de rechtbank aantonen.


Wanneer uw kinderen bij uw ex-partner verblijven in het kader van een bezoekrechtregeling wil u zeker zijn dat ze het ook daar goed hebben. Wij gaan voor u na hoe uw ex-partner het bezoekrecht invult.

HUISELIJK GEWELD


Huiselijk geweld kan velerlei vormen aannemen, het is méér dan fysiek geweld en bestaat niet enkel tussen volwassenen / ouders onderling (partnergeweld), maar ook naar en door kinderen en ouderen (kindermishandeling, oudermishandeling en ouderenmishandeling).


CE investigations heeft veel ervaring in deze materie. Contacteer ons om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Absolute discretie wordt verzekerd.

OPSPOREN VAN PERSONEN EN GOEDEREN


Vermiste personen

Wanneer u geconfronteerd wordt met een verdwijning binnen uw familie heeft dat een ernstige invloed op uw welbevinden. Het gebeurt dat na onderzoek van de politie de vermiste niet gevonden wordt.

CE investigations kan het onderzoek voor u verder zetten en trachten de vermiste persoon terug te vinden.


Verdwenen goederen

Bent u slachtoffer van een diefstal en wenst u bepaalde goederen terug? Soms is een financiële compensatie door een verzekering niet voldoende, bv. vanwege de bijzondere (emotionele) waarde die u aan bepaalde zaken hecht. Wij kunnen het onderzoek verderzetten waar politiediensten ophouden.

OVERSPEL


Overspel is niet meer strafbaar sinds 1987. Toch kan het nog steeds een reden zijn  voor een echtscheiding indien geoordeeld kan worden dat er sprake is van een "onherstelbare ontwrichting" van het huwelijk.


Overspel mag dan niet langer strafbaar zijn, vaak heeft het wél een impact op de burgerrechtelijke aspecten van een echtscheiding (bezoek- / hoederecht, alimentatie, etc.).


Heeft u een vermoeden? CE investigations verzamelt discreet bewijzen die uw vermoedens bevestigen of weerleggen. Zo heeft u duidelijkheid en kunt u alsnog rustig overwegen welke gevolgen u hieraan wenst te geven.


U wil toch verdere stappen ondernemen? Bewijzen die een erkende privédetective verzamelt zijn bruikbaar in rechte. Doet u beroep op een advocaat dan kunt u ons eindrapport dus gebruiken. CE investigations kan u ook bijstaan voor een betrapping met een gerechtsdeurwaarder. Contacteer ons, wij helpen u verder.

STALKING


Stalking is een vorm van geweld waarbij uw rust op regelmatige tijdstippen en tegen uw wil wordt verstoord. Stalking kan vele vormen aannemen waaronder: lastigvallen, achtervolgen, frequent opbellen, ongewenste berichten sturen, het ongevraagd laten leveren van goederen, etc.


Stalking kan u bang, onzeker of wantrouwig maken en kan dus een zware impact hebben op uw levenskwaliteit. Het stopt meestal niet door gewoon te negeren.


Stalking bewijzen is niet eenvoudig.

Aangifte bij de politie is altijd nuttig. Om van stalking te kunnen spreken is het nodig dat de dader wist of had moeten weten dat de gedragingen het slachtoffer konden verontrusten. Dat bewijzen is vaak niet eenvoudig.


Politie zal u altijd vragen naar bewijzen.  Wij stellen voor u een dossier samen dat u kunt gebruiken bij uw klacht.

TIJDSBESTEDING VAN UW KINDEREN


Uw kinderen zijn u dierbaar en u wenst hen te beschermen voor de talrijke valkuilen die de maatschappij hen opwerpt. Heeft u het gevoel dat uw kind zich de laatste tijd anders is gaan gedragen, afspraken niet meer nakomt of de huisregels niet meer naleeft; er andere vrienden op nahoudt; de schoolresultaten eronder lijden?


Er zijn velerlei redenen waarom uw kind zich (plots) anders gaat gedragen. Kinderen zijn inventief u precies dát te vertellen wat u wil horen. Heeft u  vermoedens dat er iets meer aan de hand is? CE investigations onderzoekt discreet of uw vermoedens gegrond zijn. Zo worden uw kind en hun omgeving niet onnodig gealarmeerd.


 • Wij gaan na met wie uw kind omgaat. Zo kunt u tijdig reageren bij invloeden van 'slechte vrienden' of het frequenteren van bepaalde milieus.
 • U merkt dat de schoolresultaten van uw kind de laatste tijd onverklaarbaar minder goed zijn? Wij onderzoeken of uw kind werkelijk naar school gaat. Plotse negatieve veranderingen van schoolresultaten zijn vaak een eerste indicator dat uw kind in de problemen raakt.
 • Gedragsveranderingen kunnen ook een gevolg zijn van alcohol- of drugmisbruik. Wanneer u dit opmerkt, is dit vaak al een poos gaande. Op tijd ingrijpen kan cruciaal zijn voor uw kind.


Het als ouder weten en als kind erkennen dát er een problematiek is, is vaak de eerste stap naar een oplossing. Contacteer ons. Wij kunnen u op weg helpen.

Privé Detective Aalst | Privé Detective Antwerpen | Privé Detective Brugge | Privé Detective Brussel | Privé Detective Dendermonde | Privé Detective Diksmuide | Privé Detective Genk | Privé Detective Geraardsbergen | Privé Detective Gent | Privé Detective Hasselt | Privé Detective Ieper | Privé Detective Knokke | Privé Detective Kortrijk | Privé Detective Leuven | Privé Detective Lier | Privé Detective Lievegem | Privé Detective Lovendegem | Privé Detective Lokeren | Privé Detective Mechelen | Privé Detective Ninove | Privé Detective Oostende | Privé Detective Oudenaarde | Privé Detective Roeselare | Privé Detective Ronse | Privé Detective Sint-Niklaas | Privé Detective Torhout | Privé Detective Waregem |


privédetective Aalst | privédetective Antwerpen | privédetective Brugge | privédetective Brussel | privédetective Dendermonde | privédetective Diksmuide | privédetective Genk | privédetective Geraardsbergen | privédetective Gent | privédetective Hasselt | privédetective Ieper | privédetective Knokke | privédetective Kortrijk | privédetective Leuven | privédetective Lier | privédetective Lievegem | privédetective Lovendegem | privédetective Lokeren | privédetective Mechelen | privédetective Ninove | privédetective Oostende | privédetective Oudenaarde | privédetective Roeselare | privédetective Ronse | privédetective Sint-Niklaas | privédetective Torhout | privédetective Waregem |


Wat kost een privé detective? | Wat kost en privédetective? | Wat kost een prive detective? | Wat kost en privedetective? | Waar vind ik een privé detective? | Waar vind ik een privédetective? | Waar vind ik een prive detective? | Waar vind ik een privedetective? |


Beste privé detective 2022 | Beste privédetective 2022 | Beste prive detective 2022 | Beste privedetective 2022 | Beste privé detective 2023 | Beste privédetective 2023 | Beste prive detective 2023 | Beste privedetective 2023 |

Beste privé detective Gent | Beste privédetective Gent | Beste prive detective Gent | Beste privedetective Gent |

Beste privé detective Vlaanderen | Beste privédetective Vlaanderen | Beste prive detective Vlaanderen | Beste privedetective Vlaanderen |

SAMENWERKEN?


U herkent zich in één van de situaties? Uw situatie is anders en u twijfelt of wij voor u iets kunnen doen? Elke situatie is uniek, onze aanpak altijd op maat.

U bent advocaat en heeft een zaak waarin u bijkomend onderzoek wil laten verrichten?


Contacteer ons geheel vrijblijvend. We bekijken samen met u wat wij voor u kunnen betekenen, ook als u twijfelt. Een verkennend gesprek is gratis.


Wij nemen binnen de 24u contact met u op, 7/7.